Resultat 2021

RESULTAT 2021

Digitaliseringen,
klimatet och kompetens-försörjning de viktigaste
frågorna framåt


Precis som tidigare tycker VD:arna att digitaliseringen, klimatet och tillgång på kompetent arbetskraft är de viktigaste faktorerna som kommer ha störst betydelse för företagandet framåt. Vi ser också att klimatfrågan fortsätter att växa i betydelse. Det är möjligt att den digitaliseringsutveckling som det senaste året tvingat fram har skapat nya insikter när det gäller hur
snabbt vi kan anpassa oss till nya arbetssätt.


Ladda ner och läs hela resultatrapporten!


VD trivs med styrelseordföranden, som dock behöver leda styrelsemötena bättre


Undersökningen visar dessutom att den viktigaste faktorn för VD:s trivsel och benägenhet att stanna kvar, är en väl fungerande styrelse. VD:arna upplever dock fortfarande att de inte tycker att styrelsen håller tillräcklig strategisk höjd. Man upplever en bristande tydlighet hos både styrelseledamöter och ordförande. Vi kan också se att VD trivs med sin ordförande menupplever att hen inte leder styrelsemötena lika bra.

Ledningsgruppen
fungerar betydligt bättre
än förra året 


VD:s syn på ledningsgruppen har förbättrats dramatiskt
från förra åre.  Framför allt upplever man att samarbetet fungerar bra. Det ligger nära till hands att ett relativt utmanande och fokuserat ledningsarbete till följd av pandemin utvecklat samarbetet.

Även gruppens engagemang skattas högt. Vi kan se att den dimension som VD ger sämst betyg är gruppens förmåga att genomföra fattade beslut och nå uppsatta mål. Vi har tidigare kunnat se att VD:ar som upplever sina.ledningsgrupper som bra på att nå uppsatta mål når
en bättre vinstmarginal.

Kundfokus driver lönsamhet

Företag där VD upplever att organisationen är
kundorienterad får högre vinstmarginal

.Ett mycket tydligt samband i VD Barometern är att ju mer kundfokuserad en VD upplever sin organisation vara, desto högre sannolikhet att vinstmarginalen är positiv.


Undersökningen visar också på ett samband mellan styrelsens styrning och vinstmarginal. Vi kan se att i företag som har positiv vinstmarginal styr styrelsen i mycket högre utsträckning på miljö, medarbetartrivsel,
kundnöjdhet, jämställdhet och soliditet
Coronaepidemin har skapat ny utmaningar för våra VD:ar

 I årets VD Barometer ligger hantering av effekterna av Corona högt i fokus hos VD:arna. De tycker att både styrelse och ledningsgrupp fungerar bättre än förra årets undersökning. Kanhända bidrar en ordentlig kris med ett gemensamt hottill att utveckla styrelser och ledningsgrupper.

VD Barometern kartlägger hur svenska vd:ar ser på sådana aktuella frågor, sin styrelse och ledningsgrupp, och sin egen roll


Kompetensbrist fortfarande största hindret
för tillväxt


Ledningsgruppen svag på att nå uppsatta mål

Trots full Coronapandemi, se vi att över 30 procent av VD:arna
anser att deras företag hindrats från att expandera och ta nya affärer på grund av brist på kompetent arbetskraft.
Detta är något färre än förra året. Dock pekar höga arbetslöshetssiffror på att det finns en bristande förmåga i Sverige att rusta arbetskraften med rätt kompetens. Viktiga frågor för samhället är vad som kan göras för att
se till att unga människor erbjuds, och väljer, utbildningar som efterfrågas. Och hur vi kan se till att nyanländas kompetens snabbt kan tillvaratas och utvecklas.CFI Group logotyp
Straleda logotyp


VD Barometern® genomförs årligen i syfte att undersöka hur svenska vd:ar ser på viktiga frågor

VD Barometern®

ADRESS 

Straleda

VD Barometern
Holländargatan 23

111 60 Stockholm


E-POST

info@vdbarometern.se

VD Barometern Sverige

Copyright © All Rights Reserved