Resultat 2020
VD Barometern Sverige

RESULTAT 2020


Att vara VD är både lockande och utmanande

Med rollen kommer både makt och ansvar. I vårt arbete med att utbilda VD:ar inom DI Akademi märker vi att många som hamnar i VD-rollen efterfrågar mer stöd och handfasta verktyg. I årets VD Barometer kan vi se hur just stödet från styrelsen upplevs som bristfälligt, trots att styrelsens stöd är den faktor som har störst inverkan på VD:s trivs.

VD Barometern kartlägger hur svenska vd:ar ser på sådana aktuella frågor, sin styrelse och ledningsgrupp, och sin egen roll


Kompetensbrist största hindret för tillväxt

Vd:ar som upplever att styrelsen ställer tydliga krav får bättre tillväxt

Bristen på kompetent arbetskraft upplevs som det absolut största
hotet mot framtida lönsamhet. Fyra av tio VD:ar anser att deras företag hindrats från att expandera/ta nya affärer på grund av brist på kompetent arbetskraft. Förklaringen ligger sannolikt till del i den långa högkonjunktur vi haft. Dock pekar höga arbetslöshetssiffror på att det finns en bristande förmåga i Sverige att rusta arbetskraften med rätt kompetens. Viktiga frågor för samhället är vad som kan göras för att se till att unga människor erbjuds, och väljer, utbildningar som efterfrågas. Och hur vi kan se till att nyanländas kompetens snabbt kan tillvaratas och utvecklas.Klimatfrågan har nu fått genomslag i styrelserummet


Undersökningen visar att traditionella ekonomiska mått som omsättning och vinstmål toppar fortfarande som det som styrelser mäter sina VD:ar på även om de minskat något i betydelse i jämförelse med förra årets
undersökning. Andelen styrelser som satt upp miljömål för verksamheten ökar snabbast. Miljöfrågan har tydligt ökat i betydelse. VD:arna anser
att klimatfrågan är den faktor som kommer att ha störst betydelse för företagandet i Sverige de närmaste 5 åren. Även styrelserna börjar efterfråga och följa upp mål för miljöarbete. 26 % av styrelserna har numera mål för miljöarbetet mot 17 % förra året. Klimatfrågan griper nu på allvar över hela samhället, på olika plan, från den svenska miljöaktivisten GretaThunberg till VD:n för världens största fondbolag
BlacRock, Larry Fink, som nyligen varnade att klimatrisker även är investeringsrisker. Från att ha varit en fråga där de företag som arbetat med hållbarhetsfrågor kunnat skapa en särart, ser vi nu att det snabbt blivit en hygienfråga.

Otydiga styrelser utan strategisk höjd problem för VD

Styrelsen den klart viktigaste faktorn för VD:s trivsel

Förra årets undersökning visade att ju tydligare krav VD upplever att styrelsen ställer, desto mer sannolikt är det att företagets omsättningsutveckling varit mer positiv. Årets undersökning visar att VD fortfarande upplever att styrelserna inte ställer tillräckligt tydliga krav.
VD upplever även i år att styrelsen är stöttande, kompetent och engagerad, men VD:arna uttrycker att de inte tycker att styrelsen håller tillräcklig strategisk höjd. Undersökningen visar dessutom att den viktigaste faktorn för VD:arnas trivsel och benägenhet att stanna kvar är en väl fungerande styrelse. De vill ha högre kompetens och tydlighet hos både styrelseledamöter och ordförande.

VD Utvecklar inte sin ledningsgrupp


Ledningsgruppen svag på att nå uppsatta mål

Förra årets undersökning visade att de VD:ar som upplever sina ledningsgrupper som bra på att nå uppsatta mål når en bättre vinstmarginal. Ledningsgruppen är ofta VD:s viktigaste verktyg att
leda och utveckla verksamheten. Trots att VD:arna upplever att ledningsgruppen är svag på att nå uppsatta mål och genomföra fattade beslut, så lägger man lite fokus på att utveckla gruppen och dess arbetsformer. Intressant att konstatera att VD:arna ger högt betyg
på frågan om deras ledningsgrupper är överens om de viktigaste prioriteringarna. Vår erfarenhet, från ett stort antal kvalitativa intervjuundersökningar av VD och ledningsgrupper, är att VD:s bild av detta inte stämmer helt med resten av ledningsgruppen. Den utmaning
med kortsiktiga omprioriteringar som många anger som största hinder för att nå uppsatta mål, har inte sällan sitt ursprung i att man lagt för lite kraft på diskussionen om vad som verkligen är de viktigaste 2–3 prioriteringarna för företaget och ledningsgruppen


VD:arna vill att regeringen tar tag i integrationsfrågan


På frågan om vad VD:arna anser vara viktigast att regeringen tar tag i är svaret mycket tydligt: integrationen. Många VD:ar tycker att integrationen är den viktigaste frågan att hantera. Efter det kommer utbildning och tätt efter gängvåldet och sedan vård och omsorg. I VD Barometern har de tillfrågade VD:arna varit tydliga. Budskapet till regeringen är kristallklart: lös integrationen! Det är extra viktigt i en tid då företagen säger att de har svårt att hitta arbetskraft samtidigt som arbetslösheten ökar. Det är sannolikt både utbildningsinsatser och regler som gör det lättare att anställa som kommer krävas. Undersökningen visar också precis som tidigare att VD:arna är missnöjda med företagsklimatet i Sverige. Man upplever framförallt byråkrati, skattenivåer, arbetslagstiftning och bristen på kompetens som de faktorer där det finns mest förbättringspotential när det gäller Sveriges företagsklimat.


Ladda ner och läs hela resultatrapporten!


CFI Group logotyp
Straleda logotyp


VD Barometern® genomförs årligen i syfte att undersöka hur svenska vd:ar ser på viktiga frågor

VD Barometern®

ADRESS 

Straleda

VD Barometern
Holländargatan 23

111 60 Stockholm


E-POST

info@vdbarometern.se

VD Barometern Sverige

Copyright © All Rights Reserved