Resultat 2019
VD Barometern Sverige

RESULTAT 2019


Tungt ansvar vilar på vd när
spelplanen ändras

Vi lever i en tid som präglas av oro med exempelvis osäkerheten kring Brexit och risken för ett fullskaligt handelskrig i världen. Digitaliseringsutvecklingen ändrar dramatiskt spelplanen i bransch efter bransch och hållbarhetsfrågan förutspås påverka oss alltmer. VD Barometern kartlägger hur svenska vd:ar ser på sådana aktuella frågor, sin styrelse och ledningsgrupp, och sin egen roll.


Tydliga styrelsekrav på vd ger ökad tillväxt

Vd:ar som upplever att styrelsen ställer tydliga krav får bättre tillväxt

Ett tydligt samband i hela VD Barometern är att ju tydligare krav vd upplever att styrelsen ställer, desto mer sannolikt är det att företagets omsättningsutveckling varit mer positiv. Att undersökningen visar att vd fortfarande upplever att styrelserna inte ställer tillräckligt tydliga krav, är ett underbetyg för våra styrelser. Möjligen beror denna otydlighet på att vd har en för stark roll relativt styrelsen. En stark vd i kombination med en för passiv eller svag styrelseordförande kan göra att styrelsen blir mer av ett reaktivt forum än en tydligt styrande funktion. Ansvaret för detta faller tungt på styrelseordföranden som är den som har ansvar för former och spelregler för styrelsearbetet. Om hen inte kräver att styrelseledamöterna är tillräckligt pålästa och förberedda inför styrelsemötena är risken stor att styrelsen hamnar i baksätet och blir för lyhörda för vd.

Målinriktade företagsledningar mer lönsamma 

Ledningsgrupper som är bra på att nå uppsatta mål får bättre vinstmarginal

Undersökningen visar att de vd:ar som upplever sina ledningsgrupper som bra på att nå uppsatta mål får bättre vinstmarginal. Den visar också på ett samband mellan hur väl ledningsgruppen upplevs klara av att genomföra fattade beslut och hur väl man når uppsatta mål. Samtidigt uttrycker vd:arna att det är just när det gäller att nå mål och genomföra beslut som de är minst nöjda med sina ledningsgrupper. Vd:arna uttrycker själva att det är otydlighet i prioriteringar och bristande uppföljning som är de största hindren för måluppfyllelse. Med tanke på att ledningsgruppen är vd:s viktigaste verktyg för att nå uppsatta mål i företaget tycker man att hen borde se till att ledningsgruppen fungerar bättre. Det är ju ändå vd som tillsätter den. En förklaring till bristen i genomförandet kan kopplas till att vd upplever sig själv vara svag på uppföljning. 

Utmaningar framåt: digitalisering och arbetskraft

Digitalisering och tillgång på kompetent arbetskraft kommer att ha störst betydelse för företagandet de närmaste åren

Vd:arna rankar digitaliseringen och tillgång på kompetent arbetskraft som de faktorer som har störst påverkan på företagandet de närmaste åren. Med tanke på att man upplever att man redan idag saknar digital kompetens så bör detta ligga högt på vd:s och kanske rentav styrelsens agenda. Den fråga som ökat mycket starkt i betydelse från förra året är klimatfrågan som nu börjar synas tydligt på vd:s radar.

Hållbarhetsfrågan har inte nått styrelserummet

Styrelsen har ännu inte reagerat på hållbarhet och mångfald och styr inte på dem

Trots att hållbarhetsfrågor, frågor om mångfald och jämställdhet samt hur samhället påverkas av digitaliseringen, är dominerade frågor i samhällsdebatten så har de inte riktigt nått styrelserummen. Styrelserna styr fortfarande huvudsakligen på finansiella mål samt kund och medarbetarnöjdhet. Denna styrning är ju i grunden rätt men frågan är om det räcker idag? Endast ett fåtal styrelser sätter mål för mångfald, jämställdhet, digitalisering och innovation. Bolagen själva har dock i högre utsträckning satt mål för miljöpåverkan och jämställdhet även om vd inte uttrycker att jämställdhet kommer att få så stor betydelse för företagandet de närmaste åren. Man kan få intrycket att resonemang kring jämställdhet leder till att man gör det  man känner sig tvingad till, men utan entusiasm. Vd:arna själva ser att klimatfrågan kommer att få en stor betydelse framöver, men trots detta mäter deras styrelser dem inte på detta.


Möjlighet att påverka viktigare än bonus för vd

Många vd:ar har ersättning baserad på ekonomiskt utfall – men bara hälften säger att det påverkar deras sätt att arbeta

I undersökningen anger mer än hälften (61%) av de tillfrågande att de har ersättning kopplad till ekonomiskt utfall. Men den viktigaste drivkraften för vd:arna är inte ersättning utan möjligheten att själv kunna påverka och att kunna utveckla andra människor. Forskningen visar att ekonomiska belöningssystem inte förbättrar prestationen när arbetet innehåller någon form av intellektuell ansträngning Man kan därför fråga sig varför företag styrelser och arbetar så mycket med belöningssystem. Möjligen kan detta handla om att bonussystem betraktas som en del av lönen och har kommit att bli en del av ”hygienfaktorerna” för att rekrytera en vd även om det i praktiken inte påverkar vd:s beteende. Vd kommer troligen att sträva efter att nå målen för att upplevas som skicklig i högre grad än att tjäna mer pengar. Vi kommer att följa denna faktor framåt med intresse för att se om och i så fall hur belöningssystem kopplade till ekonomiskt utfall driver lönsamhet eller tillväxt.


Ladda ner och läs hela resultatrapporten!


CFI Group logotyp
Straleda logotyp


VD Barometern® genomförs årligen i syfte att undersöka hur svenska vd:ar ser på viktiga frågor

VD Barometern®

ADRESS 

Straleda

VD Barometern
Holländargatan 23

111 60 Stockholm


E-POST

info@vdbarometern.se

VD Barometern Sverige

Copyright © All Rights Reserved