Om VD Barometern

OM VD BAROMETERN®


Kort om VD Barometern®

VD Barometern® genomförs årligen genom att vi frågar drygt 530 vd:ar i både små och stora svenska företag spridda över en rad branscher, hur de ser på olika frågor.

Syftet med VD Barometern är att bygga kunskap om hur vd:ar i Sverige ser på sig själva, sin styrelse, organisation och andra aktuella frågor. Undersökningen bygger på vd:arnas egna uppfattningar om hur de ser på frågorna. Undersökningen omfattar inte deras medarbetares eller styrelsers syn.

I frågade vi vd:arna: 

 • Vilka frågor de fokuserar på just nu 
 • Hur vd:arna ser på sin styrelse och ledningsgrupp,
  digitaliseringen och på hållbarhet
 • Vilka dimensioner styr styrelse respektive vd på
 • Hur vd:arna ser på sina egna ledaregenskaper
 • Deras syn på företagandets villkor i Sverige
 • Vilka frågor vill de att regeringen skall driva framåt
 • Hur företagets finansiella utveckling har sett ut
  de senaste åren
 • Hur nöjda och engagerade vd:arna känner sig
Mats Frid

"Att vara VD är både lockande och utmanande"

Mats Frid

VD Barometern

Undersökning
och metod

Underlaget till VD Barometern® består av tre olika vd-nätverk från Dagens Industri, Alumni och Straleda. Nätverken innehåller verksamma vd:ar från små, medelstora och stora företag inom ett brett spektrum av branscher över hela Sverige. Svaren samlades in via en webbenkät under november 2020. Totalt 538 vd:ar svarade på enkäten.

Mät- och analysmetoden som används i VD Barometern bygger på CFI Groups patenterade orsak-verkan-analys. Metoden som är utvecklad av professor Claes Fornell bygger på avancerad regressionsanalys och ger möjlighet att med hög precision, reliabilitet och validitet göra analyser och identifiera samband från relativt små urval. 

Metoden ger hög resultatprecision – ett relativt litet urval krävs för resultat med hög reliabilitet, vilket möjliggör solida jämförelser mellan olika segment och tidsperioder. Validiteten är hög vilket innebär att frågorna som ställs väl förklarar området som mäts (Styrelse, Ledningsgrupp etc.) samt hur viktiga olika frågor är. Orsak-verkan-analysen ger även hög prediktionskraft; d.v.s. olika områdens hävstång vid en förbättring/försämring på t.ex. vd:s engagemang, trivsel och vilja att stanna kvar i jobbet beräknas med hög precision.Vi som gör VD Barometern

VD Barometern® genomförs av Straleda AB tillsammans med Dagens Industri, Alumni och CFI Group – alla med ett stort intresse för företagande i allmänhet och vd:ars villkor i synnerhet.


CFI Group logotyp
Straleda logotyp


VD Barometern® genomförs årligen i syfte att undersöka hur svenska vd:ar ser på viktiga frågor

VD Barometern®

ADRESS 

Straleda

VD Barometern
Holländargatan 23

111 60 Stockholm


E-POST

info@vdbarometern.se

VD Barometern Sverige

Copyright © All Rights Reserved