Start
VD Barometern SverigeVD Barometern® 

En årlig undersökning av svenska vd:ars fokus och syn på viktiga frågor


Strategisk Kompetens

Kompetensbrist största hindret för tillväxt

Fyra av 210 Vd:ar anger att deras företag hindras att expandera på grund av brist på tillgång på kompetent arbetskraft


Bristen på kompetent arbetskraft upplevs som det absolut största hotet mot framtida lönsamhet. Fyra av tio VD:ar anser att deras företag hindrats från att expandera/ta nya affärer på grund av brist på kompetent arbetskraft. 


LÄS MER


Strategisk Kompetens

Klimatfrågan har nu fått genomslag i styrelserummet

26 % av styrelserna har numera mål för miljöarbete mot 17 % förra året.


Undersökningen visar att traditionella ekonomiska mått som omsättning och vinstmål toppar fortfarande som det som styrelser mäter sina VD:ar på även om de minskat något i betydelse i jämförelse med förra årets undersökning. Andelen styrelser som satt upp miljömål för verksamheten ökar snabbast. 

LÄS MER


Strategisk Kompetens

Otydliga styrelser utan strategisk höjd problem för VD

Styrelsen den klart viktigaste faktorn för VD:s trivsel

Förra årets undersökning visade att ju tydligare krav VD upplever att styrelsen ställer, desto mer sannolikt är det att företagets omsättningsutveckling varit mer positiv. Årets undersökning visar att VD fortfarande upplever att styrelserna inte ställer tillräckligt tydliga krav.


LÄS MER


Digitalisering

VD utvecklar inte sin ledningsgrupp


Ledningsgruppen svag på att nå uppsatta mål

Förra årets undersökning visade att de VD:ar som upplever sina ledningsgrupper som bra på att nå uppsatta mål når en bättre vinstmarginal. Ledningsgruppen är ofta VD:s viktigaste verktyg att
leda och utveckla verksamheten. Trots att VD:arna upplever att ledningsgruppen är svag på att nå uppsatta mål och genomföra fattade beslut, så lägger man lite fokus på att utveckla gruppen.


LÄS MER


Ledningsgruppen

VD:arna vill att
regeringen tar tag i integrationsfrågan

På frågan om vad VD:arna anser vara viktigast att regeringen tar tag i är svaret mycket tydligt: integrationen. Många VD:ar tycker att integrationen är den viktigaste frågan att hantera. Efter det kommer utbildning och tätt efter gängvåldet och sedan vård och omsorg. I VD Barometern har de tillfrågade VD:arna varit tydliga. Budskapet till regeringen är kristallklart: lös integrationen!


LÄS MER


KOMMENTARER – VD BAROMETERN RESULTAT 2020

Günther Mårder VD, Företagarna

"En tolkning av resultaten i VD Barometern är att rollerna för både VD och styrelseordförande håller på att förändras till följd av höga och ökande krav. Både externa och interna. Det är därför inte förvånande att de VD:ar som har tät kontakt med sina styrelseordföranden är de som är mest nöjda. Utbytet förefaller vara ömsesidigt". 


Mattias Nordqvist

Grunda Professor i Företagsekonomi,

Handelshögskolan Stockholm


Günther Mårder VD, Företagarna

"Hur vi väkomnar nya människor i Sverige och hjälper dem att få jobb och lära sig språket är oerhört viktiga frågor för regeringen som vi jobbar med. T. ex. att införa ett intensivår i etableringsprogrammet. etableringsjobb samt förstärka arbetet med språkundervisning. Det är positivt att så många VD:ar i det svenska näringslivet ser detta som en viktig fråga och vill se framsteg. Hela samhället behöver jobba tillsammans för att fler nyanlända skall etablera sig snabbare. Ingen aktör löser på egen hand integrationens utmaningar. Därför är det även viktigt att vi stärker upp resurser till kommunerna för detta arbete"

Åsa Lindhagen

Jämställdhetsminister med ansvar för arbetet

mot diksriminering och segregation


"Som verksam företagare inom hotell, konferens och restaurang kan jag säga att hållbarhetsfrågan påverkar all vår verksamhet. Från hur vi komponerar våra menyer till hur vårt värmesystem är uppbyggt. Vi är Svanenmärka sedan mer än tio år tillbaka. Hållbarhet är en hygienfaktor för oss. Våra kunder förväntar sig att vi skall agera på ett sätt som är bra för miljön. Jag ser inte våra hållbarhetsansträngningar primärt som en kostnad utan mer som en investering för framtida generationer. I vissa fall kan de till och med sänka våra kostnader genom att de minskar förbrukningen av energi, matråvaror etc."

Suzanne Parenius

Vd, Hjortvikens Konferens AB


VD Barometern Sverige
VD Barometern logo

Om VD Barometern

VD Barometern® genomförs av Straleda tillsammans med Dagens Industri, Alumni och CFI Group. Syftet är att kartlägga hur Svenska vd:ar ser på en rad frågor. Det handlar om var man för närvarande har sitt fokus och hur man ser på sin styrelse, ledningsgruppen och sitt ledarskap. Vi ställer även frågor kring digitalisering, hållbarhet och företagarklimatet i Sverige.

LÄS MER

VD Barometern diagram

Vår undersökning och metod

Underlaget till VD Barometern® kommer från tre olika VD-nätverk från Dagens Industri, Alumni och Straleda. De tillfrågade är verksamma vd:ar från små, medelstora och stora företag inom ett brett spektrum av branscher över hela Sverige. Svaren samlades in via webbenkät under november 2019 och totalt 574 vd:ar svarade.

LÄS MER

CFI Group logotyp
Straleda logotyp


VD Barometern® genomförs årligen i syfte att undersöka hur svenska vd:ar ser på viktiga frågor

VD Barometern®

ADRESS 

Straleda

VD Barometern
Holländargatan 23

111 60 Stockholm


E-POST

info@vdbarometern.se

VD Barometern Sverige

Copyright © All Rights Reserved