Resultat 2018

RESULTAT 2018

VD-rollen har aldrig varit mer komplex än idag!

 

 

VD Barometern kartlägger hur svenska VD:ar ser på aktuella frågor, sin styrelse och ledningsgrupp, och sin egen roll. I resultatet 2018 är det några områden som sticker ut lite extra: det handlar om digitalisande, styrelsens strategiska kompetens och ledningsgruppens genomförandeförmåga.

VD Barometern diagram

 

VD upplever att styrelsen inte är tillräckligt strategiskt långsiktig!

Styrelsen upplevs som kompetent och mycket engagerad men VD:arna uttrycker att man inte tycker att styrelsen håller tillräcklig strategisk höjd och ej heller ställer tydliga krav!

Med tanke på att det är styrelsen som har ansvaret för att bolaget eller verksamheten har rätt strategisk inriktning och VD som skall rikta in organisationen mot att genomföra strategin, så är detta oroande. Detta gäller naturligtvis inte alla styrelser, men uppenbarligen i rätt många.

Konsekvensen av en styrelse som ägnar mer kraft åt att hjälpa till och stötta i kortsiktiga frågor är att man kan missa att hantera större frågor av långsiktig betydelse.

Det förefaller som VD:arna sätt att hantera detta är att själva driva den strategiska utvecklingen. Det är ju naturligt och en bra. VD kan kanske klara detta. Vad blir konsekvensen av styrelsen uppgift i så fall? I praktiken bara att rekrytera en duktig VD och stötta vederbörande. VD:n i sin tur styr då agendan efter vad denna anser är viktigast.

VD Barometern diagram

Digitaliseringen en utmaning

VD:arna ser att deras konkurrenskraft påverkas starkt av digitaliseringen men känner sig illa rustade.

Inte förvånande uttrycker VD:arna att man ser att digitaliseringen kommer att påverka företagets konkurrenskraft i hög grad. Med tanke på detta är det oroande att man upplever sig så illa rustade att möte denna utveckling.

Signalerna på hur digitaliseringen påverkar oss är tydliga. Vi ser hur nya tekniska lösningar skapar tjänster och erbjudanden som bara fanns i fantasin för några år sedan. Alltmer av våra behov löses med några klick för en smartphone eller dator. Nya kundvärden, marknader och bolag skapas.

Utöver att nya tjänster skapas ger digitaliseringen dessutom stora möjligheter att effektivisera, förenkla och förbättra processer i de flesta företag. Utmaningen för företagsledningar är dock att hantera beslut i en komplex miljö, som ofta innebär stora investeringar, och där de flesta upplever att de inte har tillräckliga kunskaper.

Stora företag inser detta och har i de flesta fall strategier för att hantera och dra nytta av den digitala utvecklingen men det förefaller som mellanstora bolag inte är lika väl rustade. Här finns en fantastisk marknad för IT-konsultbolag som har goda tider.

Med anledning av den snabba utvecklingen på detta område är den en strategisk nyckelfråga för dessa bolag och deras styrelser att skaffa sig tillräcklig kompetens för att kunna ställa krav på IT-konsulterna för att hamna rätt. En VD som inte är tillräckligt oroad för detta riskerar att vakna upp för sent!

 

VD Barometern diagram
VD Barometern diagram

Ledningsgrupperna upplevs svaga på genomförande

Ledningsgruppen är troligen VD:s viktigaste verktyg men hen upplever inte att man genomför det man bestämmer.

Ledningsgruppen är VD:s viktigaste verktyg för att nå de uppsatta målen i företaget. Tillsammans äger de alla operativa frågor och resurserna för att hantera dessa. Så hur kommer det sig då att ledningsgruppen inte når de mål de själva varit med och beslutat om?

Men varför anser VD att man inte genomför fattade beslut i högre utsträckning? Besluten är ju sannolikt grundade på en analys av just det nuläge företaget befinner sig i och därmed enklare att ha kontroll över. Är det bristande delegering och uppföljning, brister i prioriteringsarbetet eller i kompetens som skapar glappet mellan beslut och genomförande?

En direkt koppling till bristen i genomförandet kan vara att VD:arna säger sig själv vara svaga på uppföljning. Vi vet av erfarenhet att det som efterfrågas blir gjort och saknas relevant uppföljning är risken stor att andra t.ex. mer kortsiktiga frågor prioriteras på bekostnad av genomförandet av de lite mer långsiktiga besluten. Vi ser också att företag med stark tillväxt i högre grad upplever att ledningsgruppen har ett väl fungerande samarbete, når uppsatta mål, är engagerade och kompetenta.

 

Vill du delta eller veta mer

om VD Barometern?

 

VD Barometern® genomförs årligen i syfte att undersöka hur svenska VD:ar ser på viktiga frågor

VD Barometern

ADRESS

Straleda, Holländargatan 23,

111 60 Stockholm

 

E-POST

info@vdbarometern.se

VD Barometern Sverige

Copyright © All Rights Reserved