Om VD Barometern

OM VD BAROMETERN®

 

Kort om VD Barometern®

VD Barometern® genomförs årligen genom att vi frågar drygt 200 VD:ar i både små och stora svenska företag spridda över en rad branscher, hur de ser på en rad frågor.

Syftet är att bygga kunskap om hur VD:ar i Sverige ser på sig själva, sin styrelse, organisation och några aktuella frågor. Undersökningen bygger på VD:arnas egna skattningar kring hur de ser på frågorna. Undersökningen omfattar inte hur deras medarbetare eller styrelse ser på frågorna.

Vi har ställt frågor kring hur VD:arna ser på följande:

  • Vilka frågor man har i fokus för närvarande
  • Utmaningar för tillväxt
  • Hur ser man på Styrelse, Ledningsgrupp, Medarbetarengagemang, Digitalisering, Jämställdhet etc.
  • Hur man ser på sina ledaregenskaper
  • Synen på företagande i Sverige
  • Hur företagets finansiella utveckling sett ut de senaste åren
  • Hur pass nöjd och engagerad VD är, samt vilka delar i VD:s situation och egenskaper som driver detta starkast

 

Mats Frid

"VD-rollen har aldrig varit mer komplex än idag!"

Mats Frid

VD Barometern®

Undersökning och metod

Underlaget till VD Barometern® består av tre olika VD-nätverk från Veckans Affärer, Headlight och Straleda. Nätverken innehåller verksamma VD:ar från små, medelstora och stora företag inom ett brett spektrum av branscher över hela Sverige. Svaren samlades in via en webbenkät under november 2017. Totalt 232 VD:ar svarade på enkäten

Mät- och analysmetoden som används i VD Barometern bygger på CFI Groups patenterade orsak-verkan-analys. Metoden som är utvecklad av professor Claes Fornell bygger på avancerad regressionsanalys och ger möjlighet att med hög precision, reliabilitet och validitet göra analyser och identifiera samband från relativt små urval.

Metoden ger hög resultatprecision – ett relativt litet urval krävs för resultat med hög reliabilitet, vilket möjliggör solida jämförelser mellan olika segment och tidsperioder. Validiteten är hög vilket innebär att frågorna som ställs väl förklarar området som mäts (Styrelse, Ledningsgrupp etc.) samt hur viktiga olika frågor är. Orsak-verkan-analysen ger även hög prediktionskraft; d.v.s. olika områdens hävstång vid en förbättring/försämring på t.ex. VD:s engagemang, trivsel och vilja att stanna kvar i jobbet beräknas med hög precision.

 

VD Barometern branscher
VD Barometern företagsanställda

Samarbetspartners

VD Barometern® genomförs av Straleda AB tillsammans med Veckans Affärer, Headlight international och CFI Group – alla med ett stort intresse för företagande i allmänhet och VD:ars villkor i synnerhet.

 

Straleda logotyp
CFI Group logotyp
Veckans Affär logotyp
Headlight International logotyp

 

Vill du delta eller veta mer

om VD Barometern?

 

VD Barometern® genomförs årligen i syfte att undersöka hur svenska VD:ar ser på viktiga frågor

VD Barometern

ADRESS

Straleda, Holländargatan 23,

111 60 Stockholm

 

E-POST

info@vdbarometern.se

VD Barometern Sverige

Copyright © All Rights Reserved