Start

 

VD Barometern®

En årlig undersökning av svenska VD:ars fokus och syn på viktiga frågor

 

 

RESULTAT VD BAROMETERN® 2018

Strategisk Kompetens

STRATEGI

"Styrelser håller inte tillräcklig strategisk höjd"

Styrelsen upplevs som kompetent och mycket engagerad men VD:arna uttrycker att man inte tycker att styrelsen håller tillräcklig strategisk höjd. Man ser inte heller att styrelsen ställer tillräckligt tydliga krav!

LÄS MER

 

Ledningsgruppen

MÅLUPPFYLLELSE

"Ledningsgrupper genomför inte fattade beslut"

Ledningsgruppen är troligen VD:s viktigaste verktyg men man upplever inte att man genomför det man bestämmer VD:ar i företag med stark tillväxt (+10%) anser att ledningsgruppen fungerar bättre, framförallt avseende att nå sina mål.

LÄS MER

 

Digitalisering

DIGITAL KOMPETENS

"VDar dåligt rustade för digitaliseringen som pågår"

Inte förvånande uttrycker VD:arna att man ser att digitaliseringen kommer att påverka företagets konkurrenskraft i hög grad. Med tanke på detta är det oroande att man upplever sig så illa rustade att möte denna utveckling.

Hållbarhet

HÅLLBARHET

"VD:arna prioriterar inte hållbarhet”

VD:arna upplever att de inte arbetar tillräckligt med hållbarhet. Frågan förefaller ligga kvar hos VD som ett ”dåligt samvete”. Man upplever att man inte driver frågan som man borde.

LÄS MER

 

 

Företagsklimat

FÖRETAGSKLIMATET

"Brister i företagsklimatet i Sverige "

VD ger det övergripande företagsklimatet i Sverige ett relativt lågt betyg. Endast de finansiella marknaderna upplevs fungera tillfredsställande.

LÄS MER

 

 

Günther Mårder VD, Företagarna

"Det är inte förvånande att VD:arna reagerar på den politiska osäkerhet som präglat de senaste åren vad gäller spelreglerna för företagare i Sverige. Med den frekvens som det för närvarande görs olika utspel kring förändrade regler och skatter, som ofta är till nackdel för företagen, skapas en osäkerhet som hämmar företagens vilja att satsa och utveckla!"

Günther Mårder

VD, Företagarna

 

Jessica Stark VD, StyrelseAkademien  Stockholm

"Omvärldsanalys måste ligga högst upp på styrelsens strategiska agenda. Strategisk uppföljning och diskussion bör vara en naturlig del vid varje styrelsemöte. Först då uppstår ett värdeskapande styrelsearbete."

Jessica Stark

VD, StyrelseAkademien

Stockholm

 

 

Vill du delta eller veta mer om VD Barometern?

VD Barometern Sverige
VD Barometern logo

VD Barometern® genomförs av Straleda tillsammans med Veckans Affärer, Headlight international och CFI Group . Syftet är att kartlägga hur Svenska VD:ar ser på en rad frågor. Det handlar om var man för närvarande har sitt fokus och hur man ser på sin styrelse, ledningsgruppen och sitt ledarskap. Vi ställer även frågor kring digitalisering, hållbarhet och företagarklimatet i Sverige.

VD Barometern diagram

Vår undersökningsmetod

Underlaget till VD Barometern® kommer från tre olika VD-nätverk från Veckans Affärer, Headlight international och Straleda. De tillfrågade är verksamma VD:ar från små, medelstora och stora företag inom ett brett spektrum av branscher över hela Sverige. Svaren samlades in via webbenkät under november 2017. Totalt 232 VD:ar svarade på enkäten.

LÄS MER

 

Vill du delta eller veta mer

om VD Barometern?

 

VD Barometern® genomförs årligen i syfte att undersöka hur svenska VD:ar ser på viktiga frågor

VD Barometern

ADRESS

Straleda, Holländargatan 23,

111 60 Stockholm

 

E-POST

info@vdbarometern.se

VD Barometern Sverige

Copyright © All Rights Reserved